มดดำ คชาภา ตันเจริญ

คชาภา ตันเจริญ ชื่อเล่น มดดา (เกิด 7 กนั ยายน พ.ศ. 2521) เป็นพิธีกร นักแสดง ดีเจ นักธุรกิจ และผูป้ระกาศข่าวชาวไทย เขาเริ่มมี
ชื่อเสียงจากการที่ตวัเองเป็นนักจดัรายการวิทยุที่ เอไทม์มีเดีย มาต้งัแต่ปีพ.ศ.2549

และเขาเป็นที่พูดถึงในฐานะพิธีกรฝีปากกล้าอันดับต้น ๆ ของ
วงการบันเทิงไทย ซึ่งต่อมาเขาได้แจ้งเกิดในรายการโทรทัศน์ของตัวเองที่มีชื่อว่า “แฉ” ซึ่งเขาเป็นผู้ด าเนินรายการหลัก ออกอากาศทางช่องจีเอ็ม
เอ็ม 25อีกท้งัเขายงัมีผลงานการแสดงที่มีชื่อเสียงอาทิตายโหง หอแต๋วแตกแหวกชิมิ และอังคารคลุมโปง เดอะซีรีส์ และผลงานอื่นๆอีกมากมาย
คชาภาไดอ้อกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่หลายคร้ัง อาทิการประทว้งในประเทศไทย พ.ศ. 2563–2564 และพูดถึงการบริหาร
จัดการของประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีเขาเคยถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงการท าหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวโดยใช้ค าหยาบคาย และเขา
เคยถูกว่ากล่าวตักเตือนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผลงาน:
รายการวิทยุ:

 • อีเอฟเอ็ม อังคารคลุมโปง (2560 – ปัจจุบัน) -ผู้จัดรายการร่วมกับ รชดา จึงวัฒนกิจ และนครินทร์ กุลกัลยาดี ออกอากาศ
  ทางสถานีวิทยุอีเอฟเอ็ม
 • แฉแต่เช้า (ไม่ทราบปี ) -ผู้จัดรายการร่วมกับ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
 • อีเอฟเอ็ม แฉข่าวเช้า (ถึง พ.ศ. 2560) -ผู้จัดรายการร่วมกับ วรินดา ด ารงผล
  รายการโทรทัศน์:
 • ความลับของ Superstar (2551) – พิธีกรรายการโทรทัศน์รายการ แฉ! แหลก
 • ชายไม่จริง หญิงแท้ (2560) – พิธีกรรายการเพศทางเลือกในปัจจุบัน ฉายผ่าน YouTube
 • แฉแต่เช้า (2565 – 2566) – ร่วมกับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ทางช่องโมโน 29
 • อีเอฟเอ็ม แฉข่าวเช้า (2566) – ดีเจมดด า ทางสถานีโทรทัศน์อีเอฟเอ็ม
 • Club Friday Celeb’s Stories ตอน แย่งชิง (2560) – พิธีกรรายการแฉ ทาง GMM25
 • Bangkok Buddies ใจกลางเมือง (2562) – พิธีกรรายการแฉ
 • อังคารคลุมโปง เดอะซีรีส์ (2564) – ดีเจมดด า
 • Club Friday The Series อยากเก็บเธอไวท้ ้งัสองคน (2555) – โอ๋
 • รายการตีท้ายครัว (ช่อง 3)
 • รายการคุยแหกโค้ง (คู่กับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล) (ทางสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี)
 • รายการหนึ่งสมองสองมือ (ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7)
 • รายการคุยกันทันข่าว (ช่วง มดด าท าให้) (ทางช่อง 5)
 • รายการล้วงลับตับแตก (คู่กับกรรชัย ก าเนิดพลอย) (ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี)
 • รายการบอกเก้าเล่าสิบ (คู่กับกรรชัย ก าเนิดพลอย) (ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี)
 • รายการ ตื่นมาคุย (ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี)
 • รายการ มูไนท์ (คู่กับกรรชัย ก าเนิดพลอย) (เอ็มคอตเอชดี ภายหลังย้ายไปออกอากาศที่ ไทยรัฐทีวี)
 • รายการกฤษณ์ มดด า On TV คู่กับ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ (Media Channel)
 • รายการเวทีทอง (ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) – รับเชิญ
 • รายการ แฉ ทางจีเอ็มเอ็ม 25 (2557 – ปัจจุบัน)
 • รายการ ข่าวใส่ไข่ (ร่วมกับ หนุ่ม กรรชัย และ รถเมล์ คะนึงนิจ) ทางไทยรัฐทีวี (2558 – ปัจจุบัน)
 • รายการ ทอล์กทะลุดาว ทางไทยรัฐทีวี
 • รายการ ตัวแม่มาแล้ว ทางไทยรัฐทีวี
 • รายการ คชาภาพาไปมู ทางไทยรัฐทีวี (2564 – ปัจจุบัน)
 • รายการ Atime Showbiz (ร่วมกับ เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ และ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล) (2564 – ปัจจุบัน)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top